خدمات سبکا

پروژه های فشار متوسط

پروژه های فشار متوسط به دو نوع زمینی و هوایی تقسیم می شود که در نوع زمینی عملیات حفاری و کابل کشی صورت می گیرد و در صورت عدم امکان به صورت هوایی انجام میگردد .

طراحی روشنایی

 

امروزه روشنایی یکی از مهمترین شاخص ها در شبکه های شهری ، کارخانجات و .. می باشد که با توجه به اهمبت روز افزون آن این شرکت قابلیت طراحی و اجرای شبکه های روشنایی را دارا می باشد .

نگهداری و تعمیرات

 

پس از احداث یک شبکه برق نحوه نگهداری آن از اهمیت بالایی برخوردار است که در گذشت زمان وسایل الکترونیکی دچار آسیب نشوند و خسارت بالایی به شبکه وارد نگردد .